porządek publiczny definicja

Dokumentalny's portal

Temat: Artykuł 51 & 1 KW
...określa ustawa z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 123, poz. 779 ze zm.) o strażach gminnych. W art. 10 stanowi ona, że straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, natomiast art. 11 wskazuje konkretne przykłady. Wyliczenie to ma charakter przykładowy, a więc nie jest wyczerpujące, jednak należy pamiętać, że zadania te muszą być związane z ochroną porządku publicznego. Zakłócanie porządku publicznego definiuje się w doktrynie w taki sposób, że sprawca w trakcie czynu znajduje się w miejscu publicznym lub znajdując się w miejscu niepublicznym, swoim zachowaniem zakłóca ten porządek. Art. 12 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy daje strażnikom uprawnienie do kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o...
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=95Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal